Mansuroğlu Mahallesi 289 Sk. No:2 Körfez İş Merkezi Kat:1 D:111 Bayraklı/İzmir

Hukuk davasında tanık bildirme, ikinci tanık listesi ile ilgili Yargıtay kararları…

admin tarafından tarihinde yayınlandı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14378

K. 2018/996

T. 23.1.2018

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 23.01.2018 günü temyiz eden davalı-davacı … vekili Av. … geldi. Karşı taraf davacı-davalı … ile vekilleri gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. (HMK m.137)

Davalı-davacı erkek karşı dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış, aynı dava dilekçesine eklediği 25.07.2014 havale tarihli tanık listesinde 5 adet tanık ismi ve adresi bildirmiş, ön inceleme duruşmasında mahkemece davalı-davacı delillerini bildirmek için süre vermemiş, davalı karşı davacı taraf yine de 22.01.2015 tarihli ön inceleme duruşmasından sonra dilekçeler aşamasında belirttiği tanıklara ek olarak 05.02.2015 tarihinde sunduğu ek tanık listesiyle üç adet tanık ismi daha bildirmiştir. Mahkemece, davalı karşı davacı erkeğin 05.02.2015 tarihli dilekçesinde bildirdiği tanıklar ikinci tanık listesi yasağı kapsamında olduğu gerekçesiyle dinlenmeden hüküm verilmiştir.

Ön inceleme duruşmasından önce, dilekçeler karşılıklı verilmesi aşamasında henüz delillerin sunulması aşamasına geçilmeden usulüne uygun şekilde bildirdiği tanıklar dışında açıkça başka tanığı olmadığını beyan etmeyen bir başka deyişle tanıklarını sınırlamayan ve ön inceleme duruşmasında da yeniden tanık bildirme hakkından açıkça vazgeçmeyen tarafa delillerini bildirmeleri için kesin süre verilmelidir.

Öyleyse, davalı – karşı davacının karşı dava dilekçesinde bildirdiği tanıkları sınırlamadığı ve ön inceleme aşamasında tarafların uyuşmazlık konusu belli olduktan sonra delillerini bildirmeleri için süre verilmesini emreden yasa hükmü de (HMK m. 137) dikkate alındığında, mahkemece erkeğe delillerini bildirmesi için yeniden süre verilmesi gerekliliğine riayet edilmeksizin, davalı – karşı davacı tarafından dinlenmelerinden açıkça vazgeçilmeyen ve ön inceleme duruşmasından sonra sunulan ek tanık listesinin ikinci tanık listesi hükmünde olduğu gerekçesiyle, bu listede yazıl…..n beyanda bulunmalarına olanak verilmemesi usul ve kanuna aykırı olmuştur. Bu durumda mahkemece, davalı – karşı davacı erkeğin 05.02.2015 tarihli dilekçesinde bildirdiği tanıklarında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve devamı maddeleri gereğince usulen celp edilip dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.630,00 TL. vekalet ücretinin ….verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.01.2018 (Salı)

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/8841

K. 2015/23717

T. 9.12.2015

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, kusur belirlemesi ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda tanıkların ne zaman gösterileceği belirtilmemiştir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu belirlendikten sonra taraflara delillerini bildirmeleri için süre verilir. Davacı erkek dava dilekçesinde tanık deliline dayanmış ve dört tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece, 02.04.2014 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında taraflara delillerini bildirmesi için iki hafta kesin süre verilmiş, davacı aynı tarihte ön inceleme duruşmasından sonra da delil listesiyle diğer tanığı İbrahim’in ismini bildirdiğinden bu liste ikinci tanık listesi olarak kabul edilemez. Davacı erkek açıkça tanık İbrahim’in dinlenmesinden de vazgeçmemiştir. Mahkemece davacı tanığı İbrahim’in 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243 ve devamı maddeleri gereğince usulen celp edilip dinlenmesi ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.09.12.2015(Çrş.)

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/14212

K. 2014/25777

T. 15.12.2014

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-davacı (kadın) 13.5.2013 tarihli cevap ve karşı dava dilekçesi ile iki tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanmasından sonra 22.10.2013 günü yapılan ön inceleme duruşmasında tarafların üzerinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar tespit edilmiş ve taraflara iddialarının ispatı bakımından tanık da dahil tüm delillerini bildirmek üzere iki haftalık kesin süre vermiştir. Davalı-davacı (kadın) verilen süre içinde iki tanık ismi daha bildirmiş, mahkemece bu tanıklar “ikinci tanık listesi verilemeyeceği” gerekçesiyle dinlenilmemişlerdir.

Delil, tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar için gösterilir (HMK m. 187/1). Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine (HMK m. 140/3) göre, bu tespit yapılmadan tarafların herhangi bir delile dayanmaları ve dayandıkları delilleri sunmaları beklenemez. Bu nedenle davalı-davacı (kadın)’ın, mahkemece uyuşmazlık konularının tespitinden sonra verilen süre içinde bildirdiği tanıkları, ikinci tanık listesi sayılamaz ve bu tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 260-265. maddelerinde gösterilen usul çerçevesinde dinlenilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmaksızın, hatalı gerekçe ile eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki tarafın davası yönünden yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geldiğinden davalı-davacı (kadın)’ın diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 15.12.2014 tarihinde karar verildi.

Kategoriler: Kararlar